Warunki korzystania

WPROWADZANIE

SABIT EU (NIP: 1133102473) ustala, że ​​niniejsza strona internetowa (zwana dalej „Witryną”), w tym wszystkie informacje, dokumentacja, teksty, katalogi, dane, grafikę, metody interakcji, pliki, zdjęcia, filmy, grafikę, muzykę, dźwięki, oprogramowanie i usługi dostępne za pośrednictwem Witryny (łącznie „Treść”), z których możesz korzystać, podlegają warunkom użytkowania określonym w niniejszym dokumencie lub zmienionym w niniejszym dokumencie (łącznie „Warunki użytkowania”).

AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY

Twój dostęp do Witryny i korzystanie z niej w jakikolwiek sposób, w tym korzystanie lub pobieranie jakichkolwiek Treści lub po prostu poruszanie się po Witrynie, oznacza akceptację Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z Witryny. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania odmówimy dalszego dostępu do Witryny, a wszelkie treści pobrane lub wydrukowane z naruszeniem Warunków użytkowania podlegają natychmiastowemu zniszczeniu. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany i rewizji Warunków użytkowania. Korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że cała Treść dostępna w Witrynie jest własnością SABIT EU i jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, własnością intelektualną i innymi prawami własności. Na przykład SABIT EU jest właścicielem praw autorskich do wszystkich oryginalnych Treści, a także do sposobów wyboru, organizacji i projektowania Treści. Treści dostarczone przez osobę trzecią i zamieszczone w Witrynie stanowią własność osoby trzeciej. Wygląd Strony, w tym zestawienie kolorów, kształt przycisków i innych elementów graficznych, jest również atrybutem znaków towarowych SABIT EU.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Możesz korzystać z Witryny i jej Treści wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych lub rozrywkowych, pod warunkiem, że są one zgodne z prawem. Korzystając z Witryny, zgadzasz się nie reprodukować, publikować, wyświetlać, ramkować, pobierać, przesyłać, modyfikować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, cedować, rozpowszechniać, odtwarzać, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Witryny lub jej Treści chyba że masz do tego specjalne uprawnienia. Nie masz również prawa, poza pisemną zgodą SABIT EU, i wykorzystywania do celów osobistych, do przechowywania, powielania, transmitowania, wystawiania na widok publiczny, publicznego demonstrowania, rozpowszechniania, publikowania, głosowania w mediach Treści witryny , w tym między innymi zasoby radiowe, telewizyjne i inne treści audiowizualne dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem (zwane dalej Zasobami) lub jakąkolwiek część Zasobów, w formie elektronicznej lub innej. Jakakolwiek część Zasobów, która została pobrana lub w inny sposób odtworzona za pomocą Witryny, może być przechowywana przez Ciebie tylko przez ograniczony czas. Systematyczne pobieranie danych lub innej zawartości Zasobów, a także wykorzystywanie uzyskanych danych, bezpośrednio lub pośrednio, do tworzenia i gromadzenia zbioru, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody SABIT EU jest niezgodne z prawem, a Ty to robisz nie ma prawa do korzystania z technologii i automatycznych urządzeń służących do wydobywania informacji lub innych metod zbierania danych w odniesieniu do Serwisu.

Nie możesz publikować ani rozpowszechniać publicznie, przesyłać do Witryny ani pobierać tych części Witryny lub Treści, które (1) naruszają w jakikolwiek sposób prawa innych osób, w tym między innymi prawa własności i prawa do znaków towarowych (i) są nielegalne, zawierają groźby, obraźliwe, zniesławiające, naruszają prywatność lub reklamę, są wulgarne, zniesławiające lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, (1d) zachęcają do postępowania prowadzącego do przestępstw, (1y) podlegają odpowiedzialności cywilnej lub (v) w jakikolwiek sposób prowadzą do złamania prawo. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy publikowanie lub redystrybucja naruszałaby powyższe warunki lub jakiekolwiek przepisy rządowe. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy publikowanie lub redystrybucja naruszałaby powyższe warunki lub jakiekolwiek przepisy rządowe. Nie możesz również podejmować działań, które w opinii SABIT EU ograniczają lub zakłócają odwiedzanie Witryny, w tym między innymi wszelkich zasobów publicznych.

Nie możesz zbierać ani wykorzystywać w celu spamowania informacji, takich jak adresy e-mail, nazwy użytkowników lub dane kontaktowe użytkowników Witryny.

Niektóre funkcje Witryny, takie jak sekcja pobierania, wymagają rejestracji. Zgadzasz się podawać tylko dokładne, kompletne i prawdziwe informacje oraz od czasu do czasu aktualizować informacje o sobie. Nie możesz używać nazwy i atrybutów, które należą do innego użytkownika lub które naruszają prawa własności intelektualnej lub które są uważane za obraźliwe przez SABIT EU.

Korzystanie z niektórych opcji i całego oprogramowania dostępnego w Witrynie podlega odrębnej umowie i/lub licencji. Użytkownik nie może korzystać z takich funkcji lub oprogramowania, o ile nie przestrzega warunków umowy/licencji.

Jeśli pobierasz lub kupujesz oprogramowanie ze Strony, SABIT EU zastrzega sobie prawo do zażądania ogólnych informacji o Tobie.

Jako klient SABIT EU wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o wydaniu aktualizacji i nowych produktów SABIT EU, a także informacji promocyjnych.

SABIT EU będzie okresowo przesyłać Państwu drogą mailową informacje o nowych wersjach lub inne informacje związane z zakupionym produktem, a także informacje promocyjne. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej usługi, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w linku w e-mailu, lub skontaktować się z nami poprzez formularz zwrotny znajdujący się na stronie https://rhino3d.online/contact z prośbą o usunięcie Twoich danych z mailingu lista. W takim przypadku Twoje dane będą przechowywane w bazie danych SABIT EU, ale firma nie będzie wysyłać Ci listów informacyjnych, dopóki nie zmienisz swoich preferencji w tej kwestii.

Wyrażasz zgodę na to, aby Twoja opinia o produktach i usługach SABIT EU mogła być publikowana na stronach internetowych SABIT EU i wykorzystywana w celach komercyjnych, w tym reklamowych SABIT EU bez Twojej dodatkowej zgody.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną w formacie pdf. Faktury będą wysyłane na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

MONITOROWANIE

SABIT EU ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania Treści w Witrynie, w tym między innymi sekcji, w których odbywa się pobieranie, w celu kontrolowania zgodności z Warunkami korzystania i innymi zasadami. SABIT EU ma prawo, według własnego uznania, edytować, usuwać lub publikować Treści udostępniane na Stronie. SABIT EU ma prawo, ale nie obowiązek, bez uprzedniego ostrzeżenia i nałożenia jakichkolwiek ograniczeń usunąć z Witryny Treści, które jej zdaniem naruszają Warunki korzystania lub są z jakiegokolwiek powodu nieodpowiednie lub nieaktualne. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść udostępnianych przez siebie treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SABIT EU nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, działania lub zaniechania w publicznych sekcjach Witryny.

WITRYNY OSÓB TRZECICH, ICH OPROGRAMOWANIE I TREŚĆ

Witryna może zawierać łącza do katalogów lub w inny sposób zapewniać dostęp do zasobów internetowych. Strony te mogą zawierać lub wyświetlać informacje lub materiały, które niektóre osoby mogą uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub budzące zastrzeżenia. Takie witryny nie są kontrolowane przez SABIT EU, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SABIT EU nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawami autorskimi, dokładność, legalność, przyzwoitość ani inne aspekty związane z zawartością takich witryn. Witryna może również zapewniać możliwość pobierania materiałów lub oprogramowania od osób trzecich. SABIT EU nie bierze udziału w tworzeniu ani sponsorowaniu materiałów osób trzecich, a jeśli pobierasz materiały osób trzecich, robisz to na własne ryzyko. Jeśli planujesz pobrać takie materiały lub produkty, przeczytaj uważnie informacje dotyczące licencji i praw autorskich stron trzecich.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Strona i wszystkie treści są dostarczane „tak jak są”, ze wszystkimi możliwymi niedociągnięciami i niedociągnięciami. Ani SABIT EU, ani jej licencjodawcy, ani dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji, że witryna i zawartość są wolne od wad, wirusów i są w stanie działać bez błędów lub awarii, a także że spełniają wszystkie Twoje wymagań lub, że powstałe błędy zostaną naprawione, że witryna i treści są popularne, wysokiej jakości, dokładne, spełniają określone potrzeby i nie naruszają obowiązujących zasad, z wyjątkiem zakresu, w którym takich gwarancji nie można odmówić.

Zawartość strony jest udostępniana wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani innej profesjonalnej porady ani jakiejkolwiek opinii. Powinieneś skontaktować się z odpowiednim specjalistą w celu uzyskania porady w zależności od Twojej sytuacji.

Korzystanie z witryny odbywa się na własne ryzyko.

UMOWNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku SABIT EU ani jej współpracownicy, dyrektorzy, pracownicy, dystrybutorzy, dostawcy, agenci lub pośrednicy (łącznie „grupa SABIT EU”) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, szczególne, przypadkowe, wtórne, nieprzewidziane lub typowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z serwisu lub treści. Te ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie niezależnie od tego, czy dorozumiane gwarancje wynikają z umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka itp., nawet jeśli firma SABIT EU została ostrzeżona o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, a odpowiedzialność SABIT EU w takich przypadkach jest ograniczona do zakresu dozwolonego przez tę jurysdykcję. Ponadto w żadnym wypadku SABIT EU nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, poniesione w wyniku korzystania i polegania na treści, produkcie lub usłudze dostępnej w witrynie lub za pośrednictwem witryny zewnętrznej, link do który jest publikowany na stronie.

ODSZKODOWANIE

Na żądanie SABIT EU zgadzasz się zwolnić SABIT EU, jej założycieli, firmy partnerskie, ich pracowników, wykonawców, funkcjonariuszy i dyrektorów z roszczeń o zwrot kosztów związanych z kosztami prawnymi wynikającymi z korzystania przez Ciebie z Witryny z naruszeniem Warunki korzystania. SABIT EU zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia obrony i kontroli w przypadku, gdy odpowiadasz za odszkodowanie, jeśli współpracujesz z SABIT EU, broniąc ewentualnej pozycji obronnej

ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWE

SABIT EU nie twierdzi, że Treść Witryny jest dostępna i nadaje się do użytku poza granicami Ukrainy. Dostęp do Treści na terytoriach, na których treść Treści jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownicy, którzy odwiedzają Witrynę spoza Rosji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów.

CZĘŚCIOWE I CAŁOŚCIOWE

O ile nie określono inaczej, niniejsza umowa stanowi całość umowy między użytkownikiem a SABIT EU w odniesieniu do Witryny i zastępuje wszystkie wcześniejsze i tymczasowe umowy i propozycje (ustne, pisemne lub elektroniczne) między użytkownikiem a SABIT EU w odniesieniu do Witryny. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania jest niewykonalna i niewykonalna, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, jak najbliżej pierwotnych intencji stron, a pozostała część pozostanie w pełnej mocy.

ROZWIĄZANIE UMOWY

SABIT EU zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia dostępu użytkownika do Witryny, w całości lub w części, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

ŁĄCZNOŚĆ

Aby uzyskać pomoc związaną z korzystaniem z produktów SABIT EU lub uzyskać zgodę na korzystanie z materiałów Witryny należących do SABIT EU, kliknij link https://rhino3d.online/contacts/

Nasze najlepsze oferty i wiadomości na Twój e-mail

Dołącz do naszej społeczności, aby korzystać z atrakcyjnych zakupów, przydatnych wydarzeń online i najnowszych wiadomości ze świata Rhinoceros 3D!