Polityka prywatności

Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Sabi EU (zwana dalej Operatorem).

 1. Operator jako najważniejszy cel i warunek realizacji swojej działalności stawia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej .
 2. Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) ma zastosowanie do wszystkich informacji, jakie Operator może otrzymać na temat osób odwiedzających stronę https://rhino3d.online.

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 2. Blokowanie danych osobowych – czasowe zawieszenie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);
 3. Serwis – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://rhino3d.online;
 4. Informatyczny system danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informatycznych i środków technicznych zapewniających ich przetwarzanie;
 5. Depersonalizacja danych osobowych – działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, własności danych osobowych przez konkretnego Użytkownika lub inny podmiot danych osobowych;
 6. Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z użyciem lub bez użycia narzędzi automatyzacji z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja wykorzystanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
 7. Operator – organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) dokonującymi przetwarzania danych osobowych, a także określający cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych do być przetwarzane, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych;
 8. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika strony https://rhino3d.online;
 9. Użytkownik – każdy odwiedzający stronę https://rhino3d.online;
 10. Udostępnianie danych osobowych – działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;
 11. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, umieszczenie w informacjach i sieci telekomunikacyjne lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób danych osobowych;
 12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa organowi obcego państwa, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej;
 13. Zniszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwołalnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) w wyniku których materialne nośniki danych osobowych są zniszczone.

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. Pełne imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Numery telefoniczne;
 4. Serwis zbiera i przetwarza również anonimowe dane o odwiedzających (w tym pliki cookies) korzystając z internetowych serwisów statystycznych (Google Analytics i inne).
 5. Powyższe dane w dalszej części Polityki łączy ogólna koncepcja Danych Osobowych.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest poinformowanie Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail; zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych w serwisie.
 2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych wysyłając e-mail do Operatora na adres contact@rhino3d.online z dopiskiem „Zrezygnuj z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.
 3. Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą serwisów statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku ich samodzielnego wypełnienia i/lub przesłania przez Użytkownika za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie https://rhino3d.online. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe Operatorowi, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
 2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, o ile jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączona opcja zapisywania plików cookies oraz obsługi technologii JavaScript).

6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Operatora danych osobowych jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych osób nieuprawnionych.
 2. Dane osobowe Użytkownika w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wykrycia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora contact@rhino3d.online oznaczony jako „Aktualizacja danych osobowych”.
 4. Termin przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie do Operatora powiadomienia drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora contact@rhino3d.online z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

 1. Przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych operator jest zobowiązany do upewnienia się, że obce państwo, na którego terytorium ma nastąpić przekazanie danych osobowych, zapewnia rzetelną ochronę praw podmiotów danych osobowych.
 2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium obcych państw, które nie spełniają powyższych wymogów, może być realizowane wyłącznie w przypadku pisemnej zgody podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazanie jego danych osobowych i/lub wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może otrzymać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@rhino3d.online.
 2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do momentu zastąpienia jej nową wersją.
 3. Aktualna wersja Polityki w domenie publicznej znajduje się w Internecie pod adresem https://rhino3d.online/policy.

9. Inne

Ta strona korzysta z reCAPTCHA firmy Google. Możesz zapoznać się z polityką prywatności na stronie Google w sekcji Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.